سروموتور estun pronet amc-e 4kw / 1000 rpm معمولي 

كد فنی درایو : Pronet-E-50D

کد فنی موتور : EML-40DPA22