سروموتور Estun pronet amc-e 4kw / 1000rpm 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-50A

کد فنی موتور : EML-40APA22