سروموتور estun pronet amc-e 4kw / 1000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E50A

کد فنی موتور : EML-40APA24