سروموتور Estun pronet amc-e 400w/3000RPM 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-04A

کد فنی موتور : EMJ-04APB22