سروموتور estun pronet amc-e 100w / 3000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E01A

کد فنی موتور : EMJ-01APB24