سروموتور estun pronet amc-e 3kw / 2000 rpm معمولي 

كد فنی درایو : Pronet-E-30D

کد فنی موتور : EMG-30DPA22