سروموتور estun pronet amc-e 3kw / 2000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E30A

کد فنی موتور : EMG-30APA24