سروموتور estun pronet amc-e 3kw / 1000 rpm معمولي 

كد فنی درایو : Pronet-E-30D

کد فنی موتور : EML-30DPA22