سروموتور Estun pronet amc-e 3kw / 1000rpm 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-30A

کد فنی موتور : EML-30APA22