سروموتور estun pronet amc-e 2kw / 2000 rpm معمولي 

كد فنی درایو : Pronet-E-20D

کد فنی موتور : EMG-20DPB22