سروموتور estun pronet ama-s 2kw / 2000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-20AMA

کدفنی موتور : EMG-20ASA24