سروموتور Estun pronet amc-e 2kw / 2000rpm 200v تكفاز 

كد فنی درایو : Pronet-E-20A

کد فنی موتور : EMG-20APB22