سروموتور estun pronet amc-e 2kw / 2000rpm ترمزدار

کد فنی درایو : PRONET-E20A

کد فنی موتور : EMG-20APB24