سروموتور estun pronet amc-e 2kw / 1000 rpm ترمزدار 

كد فنی درایو : Pronet-E-20D

کد فنی موتور : EML-15DPA24