سروموتور estun pronet ama-s 200w / 3000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-02AMA

کدفنی موتور : EMJ-02ASA24