سروموتور estun pronet amc-e 400w / 3000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E04A

کد فنی موتور : EMJ-04APB24