سروموتور Estun pronet amc-e 100w / 3000rpm 200v تكفاز  

كد فنی درایو : Pronet-E-01A

کد فنی موتور : EMJ-01APB22