سروموتور estun pronet amc-e 1kw / 2000 rpm معمولي

كد فنی درایو : Pronet-E-10D

کد فنی موتور : EMG-10DPB22