سروموتور estun pronet amc-e 1kw / 1000 rpm ترمزدار 

كد فنی درایو : Pronet-E-10D

کد فنی موتور : EML-10DPB24