سروموتور Estun pronet amc-e 1kw / 1000rpm 200v تكفاز

كد فنی درایو : Pronet-E-10A

کد فنی موتور : EML-10APB22