سروموتور estun pronet amc-e 1000w / 3000rpm ترمزدار با

کد فنی درایو : PRONET-E10A

کد فنی موتور : EMJ-10APB24