سروموتور estun pronet amc-e 1.5kw / 2000 rpm 

كد فنی درایو : Pronet-E-15D

کد فنی موتور : EMG-15DPB22