سروموتور estun pronet ama-s 1.5kw / 2000rpm / 200v  ترمز دار سه فاز multin turn 

کد فنی درایو : Pronet-15AMA

کدفنی موتور : EMG-15ASA24