سروموتور Estun pronet amc-e 1.5kw / 2000rpm 200v تكفاز

كد فنی درایو : Pronet-E-15A

کد فنی موتور : EMG-15APB22