سروموتور estun pronet amc-e 1.5kw / 2000rpm ترمزدار 

کد فنی درایو : PRONET-E15A

کدفنی موتور : موتور EMG-15APB24