سروموتور estun 750w / 3000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d ترمزدار

کد درایو : Pronet-08AMA

کد فنی : EMG-08ADA24