سروموتور estun 750w / 3000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d

کد درایو : Pronet-08AMA

کد فنی : EMJ-08ADA22