سروموتور estun 400w / 3000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d

کد درایو : Pronet-04AMA

کد فنی : EMJ-04ADA22