سروموتور estun 2kw / 2000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d

کد درایو : Pronet-20AMA

کد فنی : EMG-20ADA22