سروموتور estun 200w / 3000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d ترمزدار

کد درایو : Pronet-02AMA

کد فنی : EMJ-02ADA24