سروموتور estun 1kw / 2000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d ترمزدار

کد درایو : Pronet-10AMA

کد فنی : EMG-10ADA24