سروموتور estun 1.5kw / 2000rpm/200v‌ سه فاز سري pronet ama/d

کد درایو : Pronet-15AMA

کد فنی : EMG-15ADA22