کد فنی درایو : ETS101010

کد فنی موتور : EMJ-10APA24