کد فنی درایو : ETS101010

کد فنی موتور : EMG-10APA24