کد فنی درایو : ETS101010

کد فنی موتور : EML-10APA24