کد فنی درایو : ETS1010

کد فنی موتور : EMG-10APA24