سروموتور استون edc 200w / 3000rpm‌

كد فنی درایو : EDC-02APE

کد فنی موتور : EMJ-02APB22