سروموتور Estun edb 750w / 3000rpm 

كد فنی EDB-08AMA