سروموتور Estun edb 3kw / 2000rpm 

كد فنی EDB-30AMA