سروموتور Estun edb 1kw / 1000rpm 

كد فنی EDB-10AMA