کد فنی درایو : Pronet-08AMF

کد فنی موتور : EMJ-08AFB22-WR