کد فنی درایو : Pronet-AMF50

کد فنی موتور : EMG-50AFB22