کد فنی درایو : Pronet-AMF50

کد فنی موتور : EML-40AFA24