کد فنی درایو : Pronet-AMF30

کد فنی موتور : EML-30AFA22