کد فنی درایو : Pronet-AMF20

کد فنی موتور : EMG-20AFB22