کد فنی درایو : Pronet-AMF20

کد فنی موتور : EML-20AFA24