کد فنی درایو : Pronet-AMF15

کد فنی موتور : EMG-15AFB24