کد فنی درایو : Pronet-10AMF

کد فنی موتور : EMJ-10AFB24-WR