کد فنی درایو : Pronet-10AMF

کد فنی موتور : EMG-10AFB24