کد فنی درایو : Pronet-AMF10

کد فنی موتور : EML-10AFB24